Fashion Week Istanbul: Dice Kayek İlkbahar/ Yaz 2022
Dice Kayek İlkbahar/ Yaz 2022 tasarımları Paris Moda Haftası'nın ardından İstanbul Moda Haftası'nda da yer aldı.

 

 

Yayın Tarihi: 12.10.2021 15:06:00

1 | 25
Fashion Week Istanbul: Dice Kayek İlkbahar/ Yaz 2022
Fashion Week Istanbul: Dice Kayek İlkbahar/ Yaz 2022

2 | 25
Fashion Week Istanbul: Dice Kayek İlkbahar/ Yaz 2022
Fashion Week Istanbul: Dice Kayek İlkbahar/ Yaz 2022

3 | 25
Fashion Week Istanbul: Dice Kayek İlkbahar/ Yaz 2022
Fashion Week Istanbul: Dice Kayek İlkbahar/ Yaz 2022

4 | 25
Fashion Week Istanbul: Dice Kayek İlkbahar/ Yaz 2022
Fashion Week Istanbul: Dice Kayek İlkbahar/ Yaz 2022

5 | 25
Fashion Week Istanbul: Dice Kayek İlkbahar/ Yaz 2022
Fashion Week Istanbul: Dice Kayek İlkbahar/ Yaz 2022

6 | 25
Fashion Week Istanbul: Dice Kayek İlkbahar/ Yaz 2022
Fashion Week Istanbul: Dice Kayek İlkbahar/ Yaz 2022

7 | 25
Fashion Week Istanbul: Dice Kayek İlkbahar/ Yaz 2022
Fashion Week Istanbul: Dice Kayek İlkbahar/ Yaz 2022

8 | 25
Fashion Week Istanbul: Dice Kayek İlkbahar/ Yaz 2022
Fashion Week Istanbul: Dice Kayek İlkbahar/ Yaz 2022

9 | 25
Fashion Week Istanbul: Dice Kayek İlkbahar/ Yaz 2022
Fashion Week Istanbul: Dice Kayek İlkbahar/ Yaz 2022

10 | 25
Fashion Week Istanbul: Dice Kayek İlkbahar/ Yaz 2022
Fashion Week Istanbul: Dice Kayek İlkbahar/ Yaz 2022

11 | 25
Fashion Week Istanbul: Dice Kayek İlkbahar/ Yaz 2022
Fashion Week Istanbul: Dice Kayek İlkbahar/ Yaz 2022

12 | 25
Fashion Week Istanbul: Dice Kayek İlkbahar/ Yaz 2022
Fashion Week Istanbul: Dice Kayek İlkbahar/ Yaz 2022

13 | 25
Fashion Week Istanbul: Dice Kayek İlkbahar/ Yaz 2022
Fashion Week Istanbul: Dice Kayek İlkbahar/ Yaz 2022

14 | 25
Fashion Week Istanbul: Dice Kayek İlkbahar/ Yaz 2022
Fashion Week Istanbul: Dice Kayek İlkbahar/ Yaz 2022

15 | 25
Fashion Week Istanbul: Dice Kayek İlkbahar/ Yaz 2022
Fashion Week Istanbul: Dice Kayek İlkbahar/ Yaz 2022

16 | 25
Fashion Week Istanbul: Dice Kayek İlkbahar/ Yaz 2022
Fashion Week Istanbul: Dice Kayek İlkbahar/ Yaz 2022

17 | 25
Fashion Week Istanbul: Dice Kayek İlkbahar/ Yaz 2022
Fashion Week Istanbul: Dice Kayek İlkbahar/ Yaz 2022

18 | 25
Fashion Week Istanbul: Dice Kayek İlkbahar/ Yaz 2022
Fashion Week Istanbul: Dice Kayek İlkbahar/ Yaz 2022

19 | 25
Fashion Week Istanbul: Dice Kayek İlkbahar/ Yaz 2022
Fashion Week Istanbul: Dice Kayek İlkbahar/ Yaz 2022

20 | 25
Fashion Week Istanbul: Dice Kayek İlkbahar/ Yaz 2022
Fashion Week Istanbul: Dice Kayek İlkbahar/ Yaz 2022

21 | 25
Fashion Week Istanbul: Dice Kayek İlkbahar/ Yaz 2022
Fashion Week Istanbul: Dice Kayek İlkbahar/ Yaz 2022

22 | 25
Fashion Week Istanbul: Dice Kayek İlkbahar/ Yaz 2022
Fashion Week Istanbul: Dice Kayek İlkbahar/ Yaz 2022

23 | 25
Fashion Week Istanbul: Dice Kayek İlkbahar/ Yaz 2022
Fashion Week Istanbul: Dice Kayek İlkbahar/ Yaz 2022

24 | 25
Fashion Week Istanbul: Dice Kayek İlkbahar/ Yaz 2022
Fashion Week Istanbul: Dice Kayek İlkbahar/ Yaz 2022

25 | 25
Fashion Week Istanbul: Dice Kayek İlkbahar/ Yaz 2022
Fashion Week Istanbul: Dice Kayek İlkbahar/ Yaz 2022